***  NAVŠTIVTE ZIMNÍ KRÁSU KRKONOŠ A VČAS SI REZERVUJTE POBYT PRO VAŠE LYŽOVÁNÍ
Restaurace: +420 499 828 013
Ubytování: +420 727 978 707

Informace o zpracování osobních údajů

STRYCHSTAV s.r.o., IČO: 28684851, se sídlem Most, Hutnická 2918/3, PSČ 43401, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Ladem, oddíl C, vložka 26820 (dále jen “Společnost”) tímto informuje zákazníka o tom, jaké osobní údaje, jako správce osobních údajů, zpracovává o fyzických osobách, k jakým účelům, jaká je doba zpracování těchto osobních údajů, kdo je příjemcem těchto osobních údajů a jaká práva fyzickým osobám náleží.
Společnost zpracovává údaje získané od subjektu údajů a dále údaje získané od třetích stran (např. online portálů apod.), které jsou oprávněny se Společností předmětné údaje sdílet, přičemž Správce údaje poskytnuté od třetích stran zpracovává pouze v rozsahu nezbytném pro splnění smluv nebo zákonných povinností.

I. Správce osobních údajů a jeho kontaktní údaje:

STRYCHSTAV s.r.o.
IČO: 28684851
Adresa: Most, Hutnická 2918/3, PSČ 43401
E-mail: recepce@chatamisecky.cz
Telefon: +420 727 978 707

II. Kategorie osobních údajů a účel jejich zpracování

2.1. K uzavření a plnění smlouvy o ubytování či obdobné smlouvy zpracováváme:

 • jméno, příjmení
 • datum narození
 • adresa trvalého bydliště
 • emailová adresa
 • telefonní číslo
 • datum příjezdu, datum odjezdu
 • bankovní spojení
 • preference zákazníků

2.2. Ke splnění povinností uložených Společnosti zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění zpracováváme:

 • jméno, příjmení
 • adresa trvalého bydliště
 • číslo občasného průkazu nebo cestovního dokladu (cestovního pasu)
 • datum příjezdu, datum odjezdu
 • účel pobytu

2.3. V případě, že je subjekt údajů cizinec, ke splnění povinností uložených Společnosti zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění zpracováváme:

 • jméno, příjmení
 • datum narození
 • adresa trvalého bydliště
 • číslo cestovního dokladu (cestovní pas)
 • státní občanství
 • číslo víza
 • datum příjezdu, datum odjezdu
 • účel pobytu

2.4. Dále zpracováváme:

 • o Údaje z komunikace mezi Společností a zákazníkem

III. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodů:
 • uzavření a plnění smlouvy o ubytování či obdobné smlouvy. Jedná se o nezbytné zpracování pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.
 • splnění právních povinností (zákonných daňových povinností, splnění povinností uložených Společnosti zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, splnění povinností uložených Společnosti zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění. splnění povinnosti stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního nebo správního řízení. Jedná se o zpracování pro splnění právních povinností, které se na Společnost vztahují.
 • zajištění komunikace se zákazníkem, kdy Vás můžeme kontaktovat a sdělit Vám tak aktuální stav Vaší žádosti nebo objednávky služeb.
 • zlepšování služeb. Jedná se o oprávněný zájem Společnosti, který spočívá v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb k udržení konkurenceschopnosti v hospodářské soutěži.
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a vedení ostatních sporů se zákazníkem, zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a zákazníků. Jedná se zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti.

IV. Příjemci osobních údajů:

Vaše osobní údaje jsou poskytovány třetím osobám v souvislosti s plnění smlouvy o ubytování nebo jiné obdobné smlouvy, oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.
Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na poskytování služeb a realizaci plateb na základě smlouvy o ubytování nebo obdobné smlouvy, správní orgány, soudy a veřejné orgány v souladu s platnými právními předpisy.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

V. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme:
 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy o ubytování nebo obdobné smlouvy a po dobu 5 let ode dne ukončení takové smlouvy.
 • po dobu, po kterou je Společnost povinna uchovávat tyto osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů. V případě vystavených daňových dokladů, jsou tyto doklady v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, uchovávány po dobu 10 let od jejich vystavení.
 • v případě recenzí 6 let.
 • v případě komunikace 3 roky.
V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

VI. Práva subjektu údajů

6.1 Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů


Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb a pro účely případného oslovení s nabídkou zaměstnání. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

6.2 Právo na přístup k osobním údajům


Máte právo získat od správce informace o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

6.3 Právo na opravu


Máte také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo doplnit.

6.4 Právo na výmaz osobních údajů


Máte právo požádat o to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které o Vás zpracovává, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 • Právo na výmaz se neuplatní pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:
 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

6.5 Právo na omezení zpracování


Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
 • popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

6.6 Právo vznést námitku


Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku.

6.7 Právo na přenositelnost údajů


Máte právo získat osobní údaje, které byly Vámi poskytnuty správci, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

6.8 Právo podat stížnost


V případě, že budete jakkoli nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo správci, a to písemně na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

VII. Účinnost

Tyto Informace o ochraně osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.
STRYCHSTAV s.r.o.
Příloha:
Přílohou těchto informací o zpracování osobních údajů je žádost o poskytnutí informací o zpracování osobních údajů na žádost subjektu údajů, kterou ve formátu pdf naleznete zde: GDPR ŽÁDOST